Priemyselný výskum nových technologických postupov výroby závlahovej vody

Kód projektu v ITMS2014+: 313022V911

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

Partner projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 10 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji

Špecifický cieľ: 10.3 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (schéma štátnej pomoci) na dosiahnutie cieľa Projektu.

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 36 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2023

Hlavný cieľ projektu:

Projekt má jednu hlavnú aktivitu Priemyselný výskum a dva primárne ciele: 1. Výskum technológie na výrobu závlahovej vody pre poľnohospodárov z odpadovej vody z odtoku z čistiarní odpadových vôd; 2. Výskum regenerácie fosforu v odpadovej vode ako zdroja živín pre poľnohospodársku výrobu spolu s upravenou závlahovou vodou. Projekt bude realizovaný v partnerstve s oddelením environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.

Miesto realizácie: Nobelova 34, Radlinského 9, Bratislava.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

AMAQUI

Kód projektu v ITMS2014+: 313041Z498

Miesto realizácie projektu: Bratislava

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 12 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji

Investičná priorita: 3d) Podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií

Špecifický cieľ: 12.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

Schéma pomoci: Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie (schéma pomoci de minimis)

Výška poskytnutého NFP: 50 000 EUR

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 15 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 03/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2021

Hlavný cieľ projektu:

Predmetom projektu je preskúmanie inovačnej a technologickej uskutočniteľnosti a komerčného potenciállu navrhovaného riešenia technológie na výrobu proteínového koncentrátu z múk pseudocereálií (amarant, quinoa) na báze ultrafiltrácie.

Ide o vysoko inovatívne riešenie z oblasti biotechnológií so širokými možnosťami uplatnenia v potravinárskej, aj chemickej výrobe.

Cieľom projektu je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude podkladom pre uchádzanie sa o zdroje EÚ v rámci nástroja SME Instrument-2b EIC Pilot (grant and blended finance) v roku 2020.

Close Menu