Úpravne vody
pre laboratória

Úpravne vody pre laboratória sú kompaktné systémy, ktoré poskytujú ultračistú (Stupeň 1), čistú (Stupeň 2) a reverzne osmotickú (RO) vodu pre špecifické laboratórne využitie. Kvality vody zodpovedá ISO 3696 štandardom a korešponduje s ASTM a CLSI štandardmi. 

Aplikácie

 • Oplachovanie laboratórneho skla
 • Laboratórne myčky
 • Autoklávy
 • Elektrochémia
 • Mokrá chémia
 • Spektrofotometria
 • Príprava médií a pufrov
 • Príprava reagentov
 • Plameňová atómová absorbčná spektrofotometria AAS
 • Atómová absorbčná spektrofotometria s bezplamennou atomizáciou GFAAS
 • Plazmová hmotnostná spektrofotometria ICP-MS
 • Plazmová spektrofotometria ICP-OES
 • Iónová chromatografia
 • Kvapalinová chromatografia HPLC/UHPLC
 • Plynová chromatografia GC
 • Meranie celkového organického uhlíka TOC
 • Prietoková cytometria
 • Kultivovanie buniek a tkanív
 • Molekulárna biológia

Systémy je možné ľahko nainštalovať používateľom a taktiež sa jednoducho vymieňajú kazety a filtre. 

Tieto systémy čistenia vody môžu byť inštalované buď na laboratórnom stole alebo na stene.  

Vložený recirkulačný okruh zaisťuje stabilnú kvalitu vody a umožňuje
odstránenie prakticky celkového organického uhlíka (TOC).


Výkon deionizačných a polishing modulov je neustále monitorovaný
a koniec ich životnosti je signalizovaný. Stabilita kvality vody je
zaručená dvojitým systémom modulov – deionizačný a polishing.
Vďaka nim je zaručená vysoká kvalita vody aj v prípade, keď jeden
z modulov čaká momentálne na výmenu.


Používateľ môže overiť senzory kvality vody priamo na úpravni
(v závislosti od konfigurácie modelu). Tiež je možné merať vodivosť
v jednotlivých cirkulačných okruhoch a skontrolovať, či fungujú
správne.


Spomínané možnosti pomáhajú zákazníkovi overiť kvalitu vody na
pravidelnej úrovni. Nie je teda potrebná žiadna návšteva servisného
technika. Pre kompletný test senzora kvality vody na úpravni vody je
možné použiť kalibrovaný prenosný konduktomer.

Organické kontaminanty nemusia mať účinok na vodivosť vody,
takže senzory vodivosti nemôžu byť použité na monitorovanie
celkového organického uhlíka.
Na meranie úrovne TOC je preto potrebný špeciálny monitorovací
modul. Niekoľko modelov úpravne vody má funkciu monitorovania
TOC. Hodnoty sa zobrazujú na displeji.

Displeje

Displeje poskytujú údaje o čistej vode a informácie o stave systému
vrátane aktuálneho odporu a zostávajúcej životnosti predfiltrov.

16-bitový farebný displej poskytuje jasné údaje o kvalite vody, o stave systému a o výkone polishing modulu. Stav systému je zobrazovaný na displeji prostredníctvom farieb (zelená/žltá/červená).

Obrazový diagram systému zobrazuje stav všetkých komponentov a parametrov kvality vody. Obraz sa môže líšiť v závislosti od modelu a jeho konfigurácie.

nahlad3_99x210_brozura_V1_Chezar_dvojstranky.pdf
Close Menu