Úpravne vody pre laboratória sú kompaktné systémy, ktoré poskytujú ultračistú (Stupeň 1), čistú (Stupeň 2) a reverzne osmotickú (RO) vodu pre špecifické laboratórne využitie. Kvality vody zodpovedá ISO 3696 štandardom a korešponduje s ASTM a CLSI štandardmi. 

Oplachovanie laboratórneho skla
Laboratórne myčky
Autoklávy
Elektrochémia
Mokrá chémia
Spektrofotometria
Príprava médií a pufrov
Príprava reagentov

Plameňová atómová absorbčná spektrofotometria AAS
Atómová absorbčná spektrofotometria s bezplamennou atomizáciou GFAAS
Plazmová hmotnostná spektrofotometria ICP-MS
Plazmová spektrofotometria ICP-OES
Iónová chromatografia

Kvapalinová chromatografia HPLC/UHPLC
Plynová chromatografia GC
Meranie celkového organického uhlíka TOC

Prietoková cytometria
Kultivovanie buniek a tkanív
Molekulárna biológia

Systémy je možné ľahko nainštalovať používateľom a taktiež sa jednoducho vymieňajú kazety a filtre. 

Tieto systémy čistenia vody môžu byť inštalované buď na laboratórnom stole alebo na stene.  

Vložený recirkulačný okruh zaisťuje stabilnú kvalitu vody a umožňuje odstránenie prakticky celkového organického uhlíka (TOC).

Výkon deionizačných a polishing modulov je neustále monitorovaný a koniec ich životnosti je signalizovaný. Stabilita kvality vody je zaručená dvojitým systémom modulov – deionizačný a polishing.
Vďaka nim je zaručená vysoká kvalita vody aj v prípade, keď jeden z modulov čaká momentálne na výmenu.

Používateľ môže overiť senzory kvality vody priamo na úpravni (v závislosti od konfigurácie modelu). Tiež je možné merať vodivosť v jednotlivých cirkulačných okruhoch a skontrolovať, či fungujú správne.

Spomínané možnosti pomáhajú zákazníkovi overiť kvalitu vody na pravidelnej úrovni. Nie je teda potrebná žiadna návšteva servisného technika. Pre kompletný test senzora kvality vody na úpravni vody je možné použiť kalibrovaný prenosný konduktomer.

Organické kontaminanty nemusia mať účinok na vodivosť vody, takže senzory vodivosti nemôžu byť použité na monitorovanie celkového organického uhlíka. Na meranie úrovne TOC je preto potrebný špeciálny monitorovací modul. Niekoľko modelov úpravne vody má funkciu monitorovania TOC. Hodnoty sa zobrazujú na displeji.

Displeje

Displeje poskytujú údaje o čistej vode a informácie o stave systému vrátane aktuálneho odporu a zostávajúcej životnosti predfiltrov.

16-bitový farebný displej poskytuje jasné údaje o kvalite vody, o stave systému a o výkone polishing modulu. Stav systému je zobrazovaný na displeji prostredníctvom farieb (zelená/žltá/červená).

Obrazový diagram systému zobrazuje stav všetkých komponentov a parametrov kvality vody. Obraz sa môže líšiť v závislosti od modelu a jeho konfigurácie.

nahlad3_99x210_brozura_V1_Chezar_dvojstranky.pdf
Close Menu