Úprava vody

Fil­trá­cia vody a iných tekutín ( sep­a­rá­cia oleja, regen­erá­cia emulzií), zmäkčo­vanie (katex­ové sys­témy), dem­iner­al­izá­cia, UV ster­il­izá­tory, elek­tro­di­alýza, chlorá­cia.

Čistenie odpadových vôd

Čis­te­nie odpadových a priemy­sel­ných vôd na báze mikro­fil­trá­cie, ultrafiltrácie,nanofiltrácie a reverznej osmózy.

Mikrofiltrácia pri výrobe vína

Nahrádza za fil­trá­ciu na kreme­line, klar­i­fikuje víno, zas­tavuje kvasné pro­cesy, odstraňuje kvasinky z muštu, zabezpečuje mikro­bi­o­log­ickú sta­bil­itu vína.