Úprava vody

Zmäkčo­vanie (katex­ové sys­témy), dem­iner­al­izá­cia, UV ster­il­izá­tory, elek­tro­di­alýza, chlorá­cia.

Čistenie odpadových vôd

Čis­te­nie odpadových a priemy­sel­ných vôd na báze mikro­fil­trá­cie, ultrafiltrácie,nanofiltrácie a reverznej osmózy.

Filtrácia vody

Fil­trá­cia vody a iných tekutín (sep­a­rá­cia oleja, regen­erá­cia emulzií) prostred­níctvom mem­bránových sep­a­račných pro­cesov.